top of page
Search

DATGANIAD I'R WASG 31 Mawrth 2022

Updated: Apr 1, 2022

RHYBUDD SBWYLIWR: NID jôc Diwrnod Ffŵl Ebrill yw hon!

Cyngor Tref Towyn a Bae Cinmel yn arwain y ffordd ym maes arloesi digidol, gan greu hanes gyda’r digidol Cymreig cyntaf, wedi’i alluogi gan arian Cronfa Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU


Mae cyllid Llywodraeth y DU yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor Tref Tywyn a Bae Cinmel i gryfhau cysylltiadau cymunedol, datblygu Cynllun Lle Cymunedol ar gyfer yr ardal a threialu dull arloesol o ymgysylltu â’r gymuned gan ddefnyddio offer digidol ochr yn ochr â datblygiad cymunedol llawr gwlad traddodiadol.
Mae Sioe Deithiol Gymunedol TKBVOICE ar 1 a 2 Ebrill yn ddechrau ar y broses ffurfiol o ymgysylltu â’r cyhoedd i ddatblygu cynllun lle wedi’i lywio gan farn pobl leol, ymwelwyr a phobl ar eu gwyliau. Mae’r Sioe Deithiol yn lansio cyfnod o ymgysylltu sy’n wirioneddol symudol, wrth i ddigwyddiadau cymunedol wyneb yn wyneb traddodiadol gael eu cefnogi gan gymwysiadau digidol arloesol, sy’n cael eu defnyddio am y tro cyntaf yng Nghymru.


Helen Wilkinson o Wilkinson Bytes Consultancy yng Ngogledd Cymru, yw'r Rheolwr Prosiect Digidol.


Dywed Helen:

Gwefan TKBVOICE, sy'n mynd yn fyw ar 31 Mawrth, yw ein pecyn cymorth ar-lein a'r llwyfan digidol ar gyfer ymgysylltu cymunedol. Fe'i cynlluniwyd i fod yn ddeniadol, yn weledol, ac yn reddfol gyda naws gymunedol gref. Rydyn ni'n ei defnyddio i gasglu safbwyntiau, data a gwybodaeth a fydd yn llywio’r broses cynllunio lle ei hun.
Mae ein cardiau post traddodiadol #LoveTKB, nodwedd o’n hymgyrch codi ymwybyddiaeth sydd wedi cyrraedd pob cartref yn Nhowyn a Bae Cinmel trwy weithredu cymunedol ar lawr gwlad, wedi’u cymryd ar-lein. Gall pobl rannu eu barn gyda’n cerdyn post digidol trwy eu ffôn, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur personol, ble bynnag y bônt.”
Mae TKBVOICE hefyd yn gweithredu ac yn defnyddio rhaglen ddigidol arloesol, Create Streets, y rhaglen gyntaf o'i mhath yng Nghymru. Mae'r ap yn caniatáu i bobl wneud sylwadau penodol am strydoedd ac ardaloedd penodol gan olrhain sylwadau a chyfateb data defnyddwyr â'u geoleoliad. Bydd yn caniatáu’n benodol i’r ymgynghorwyr gasglu data a safbwyntiau sy’n ronynnog ac yn benodol i strydoedd a bydd yn llywio’n uniongyrchol y cynllun lle sy’n cael ei ddatblygu. Dyma’r tro cyntaf i’r cymhwysiad digidol arloesol hwn gael ei ddefnyddio yng Nghymru. Bydd yr hyn a ddysgir o hyn yn cael ei rannu ymhell y tu hwnt i TKB.

Mae Helen, Rheolwr Prosiect Digidol TKBVOICE yn nodi;

“Cyflymodd y pandemig gyflymder arloesi digidol yng Nghymru o reidrwydd. Amlygodd hefyd broblemau allgáu digidol, tlodi data a’r angen i ddatblygu sgiliau digidol. Rydym yn falch iawn o allu defnyddio rhywfaint o’r cyllid i barhau ag arloesi digidol allan o ddewis, gan ddefnyddio ein hoffer ar-lein, a llwyfan gwefan, i gynyddu ein cyrhaeddiad, amserlen a dyfnder ymgysylltu ar-lein ochr yn ochr â thechnegau ymgysylltu cymunedol llawr gwlad traddodiadol. Rydym wedi dosbarthu taflenni a chardiau post i gartrefi, busnesau a mannau cymunedol yn yr ardal, er mwyn cyrraedd cymaint o bobl ag y gallwn a sicrhau bod pawb yn rhan o’r sgwrs – wyneb yn wyneb neu ar-lein”.


Fel rhan o’i ymrwymiad i gynhwysiant digidol a datblygu sgiliau digidol, bydd TKBVOICE yn cynnal tri gweithdy ym mis Ebrill i gefnogi pobl i lenwi’r cerdyn post ar-lein, defnyddio’r ap Creu Strydoedd a darganfod mwy am sut y gallant ddefnyddio’r wefan i rannu barn, newyddion, delweddau a syniadau. Mae’r rhain yn cael eu cynnal ar ddyddiau Mercher, 6 Ebrill, 13 Ebrill a 20 Ebrill, rhwng10:15yb a 12 hanner dydd yn y Ganolfan Adnoddau Cymunedol ym Mae Cinmel ac Eglwys y Santes Fair yn Nhowyn.

Yr Undeb a'r Ddraig

Efallai y sylwch ar faner ar gornel dde uchaf y wefan. Mae'r faner yn cynrychioli'r iaith. Os cliciwch ar faner Cymru, fe ddylech chi gael fersiwn Gymraeg o'n gwefan.


Rydym yn falch iawn o fod yn lansio gwefan ddwyieithog ar yr un pryd.

Mae’r wybodaeth i’w chael ar dudalen digwyddiadau’r wefan newydd, ac maen nhw hefyd yn cael eu rhestru ar dudalen Facebook TKBVOICE.

 
Nodiadau i Olygyddion:

Ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau

Helen Wilkinson, Wilkinson Bytes Consultancy, yw Rheolwr Prosiect Digidol TKBVOICE ac mae’n arwain ar ymgysylltu â’r gymuned. Gall roi rhagor o wybodaeth am y wefan a phecyn cymorth ar-lein - info@tkbvoice.com ; 07713 997 075


Ynglŷn â Chronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Mae Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn rhaglen gan Lywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hyn yw cefnogi’r bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd o baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnesau lleol, a chefnogi pobl i gyflogaeth.


Ariennir y Prosiect Cysylltiadau Cymunedol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU sydd â’r nod o gefnogi’r bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus ar draws y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae’r Gronfa’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnesau lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth.

Am TKBTC

Mae gan Gyngor Tref Towyn a Bae Cinmel 15 o Gynghorwyr yn cynrychioli dwy ward Towyn a Bae Cinmel, sy'n cyfuno cyfanswm o ryw 7,500 o drigolion ac ychydig llai na 50,000 o ymwelwyr yn ystod y tymor gwyliau. Mae Towyn a Bae Cinmel rhwng y Rhyl, a Phensarn ac Abergele ar arfordir Gogledd Cymru. Defnyddir y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gryfhau cysylltiadau cymunedol yn Nhowyn a Bae Cinmel a datblygu Cynllun Lle Cymunedol ar gyfer yr ardal gyda chyfranogiad gweithredol ei thrigolion ac ymwelwyr a fydd yn sefyll prawf cenedlaethau’r dyfodol ac sydd â chefnogaeth pobl ifanc.

Hashnodau cyfryngau cymdeithasol

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf - www.tkbvoice.wales

Hoffwch neu ddilynwch raglenni cymdeithasol TKBVOICE, rhannwch, ac ail-drydarwch i ffrindiau a dilynwyr gan ddefnyddio'r hashnodau canlynol.

Facebook.com/TKB-Voice Twitter.com/tkbVoice Instagram You Tube6 views0 comments

Comments


bottom of page