top of page
Search

DATGANIAD I'R WASG 28 Chwefror 2022

Cyngor Tref Towyn a Bae Cinmel yn sicrhau £67,262 gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU i gryfhau Cysylltiadau Cymunedol a datblygu Cynllun Lle Cymunedol ar gyfer yr ardal

Ariennir y Prosiect Cysylltiadau Cymunedol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU sydd â’r nod o gefnogi’r bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus ar draws y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae’r Gronfa’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnesau lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Mae’r cyllid yn cael ei ddefnyddio i gryfhau cysylltiadau cymunedol yn Nhowyn a Bae Cinmel a datblygu Cynllun Lle Cymunedol ar gyfer yr ardal gyda chyfranogiad gweithredol ei thrigolion ac ymwelwyr a fydd yn goroesi prawf cenedlaethu'r dyfodol ac sydd â chefnogaeth pobl ifanc.


Meddai’r Cynghorydd Kay Redhead, Maer Cyngor Tref Towyn a Bae Cinmel:

Rydym yn falch iawn o fod yn un o’r prosiectau i sicrhau cyllid o Gronfa Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU. Mae'r Prosiect Cysylltiadau Cymunedol yn ymestyn allan i'r gymuned – grwpiau gwirfoddol a chymunedol, busnesau lleol, trigolion ac ymwelwyr. Byddwn yn cynnal ymgyrch cardiau post, yn gwahodd pobl i ddweud wrthym beth maen nhw'n ei garu am Dowyn a Bae Cinmel, sut y gellir ei wella a beth yw eu gobeithion ar gyfer y dyfodol. O hyn, rydym yn gobeithio ennyn diddordeb pobl yn y gwaith o ddatblygu atebion a blaenoriaethau a fydd yn ffurfio ein Cynllun Lle ar gyfer yr ardal. O 1 Mawrth, byddwn hefyd yn mynd ati i geisio datganiadau o ddiddordeb gan bobl leol i ymuno â Phartneriaeth Gymunedol TKBVOICE a fydd yn arwain datblygiad y Cynllun Lle hwn, gan ein bod yn cydnabod bod angen i hwn gael ei arwain gan y gymuned.”

Mae Chris Jones, o Chris Jones Regeneration, yn arwain ar ddatblygiad y Cynllun Lle gyda thîm o arbenigwyr lle. Bydd y prosiect yn elwa o gyfoeth y profiad sydd gan Chris gyda'i ymwneud â datblygu Cynllun Lle Abergele, a thrwy hynny'n adnabod yr ardal yn dda ac yn sicrhau bod y weledigaeth yn ategu’r ardal ehangach.

Dywed Chris:

Rydym bob amser yn cydnabod y cyfrifoldeb sydd gennym pan fyddwn yn gweithio ochr yn ochr â chymuned fel Towyn a Bae Cinmel, fel bod trigolion a grwpiau lleol yn llunio eu lle, a ddaw â llesiant nawr ac yn y dyfodol. Bydd y Cynllun yn helpu pobl i ddeall lle mae TKB eisiau bod, nodi tir cyffredin ar gyfer cydweithio a denu cyllid ar gyfer pob math o brosiectau.”

Mae Helen Wilkinson, o Wilkinson Bytes Consultancy, yn arwain ar ymgysylltu cymunedol ar gyfer y prosiect. Wedi'i haddysgu yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru, dychwelodd Helen i Ogledd Cymru yn 2010. Ei hymweliad cyntaf â Thywyn a Bae Cinmel oedd fel babi ac yna eto fel plentyn bach, pan arhosodd hi a'i theulu yng Ngwersyll Gwyliau Browns. (Roedden nhw'n byw yn Lerpwl ar y pryd). Mae wrth ei bodd yn cael y cyfle i weithio gyda phobl leol ac ymwelwyr cyson, i wrando ar eu barn am ei dyfodol.

Helen says:

“Fy rôl i yw magu hyder, a hunangynhaliaeth ymhlith y gymuned, gan ddiswyddo fy hun erbyn diwedd mis Mehefin pan ddaw’r prosiect i ben gyda Phartneriaeth Gymunedol TKBVOICE yn ei le, Cynllun Lle sydd wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â phobl leol, gyda mewnbwn gan ymwelwyr â’r ardal a gobeithio bod pawb wedi tanio ac yn barod i weithredu.”

Mae ymgyrch bosteri llawr gwlad a thaflenni gan gynghorwyr a gwirfoddolwyr wedi’i chynllunio ym mis Mawrth i godi ymwybyddiaeth, gan sicrhau bod gwybodaeth am y prosiect yn hysbys iawn a bod y fenter yn cyrraedd pobl hŷn, y rhai sy’n gaeth i’r tŷ, a’r rhai sydd mewn perygl o arwahanrwydd cymdeithasol ac allgáu digidol. Bydd y cardiau post a gwybodaeth am y prosiect ar gael mewn mannau gwybodaeth cymunedol. Bydd gwybodaeth am y prosiect hefyd yn cael ei hyrwyddo gan grwpiau Facebook Towyn a Bae Cinmel ac eraill, fel Towyn Talk, Newyddion a Safbwyntiau Bae Cinmel a Croeso Nôl i Dywyn Gogledd Cymru sydd i gyd yn cefnogi'r Prosiect.


Mae Helen yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr – pobl a all helpu i ledaenu’r neges a chefnogi’r ymgyrch daflenni a digwyddiadau ymgysylltu ynghylch datblygu’r Cynllun Cymunedol. Mae’n gyfle gwych i bobl ddysgu sgiliau a chwrdd â phobl (cyfryngau cymdeithasol, gwefan a datblygu cymunedol hen ffasiwn a chysylltiadau cyhoeddus).


Gellir cysylltu â Helen drwy e-bost info@tkbvoice.wales neu ffôn symudol 07713 997 075. Mae’n hapus i alw i mewn i foreau coffi, cyfarfodydd, gweithgareddau cymdeithasol eraill a lleoliadau cymunedol a busnes i wrando ar syniadau pobl a chael pobl i gymryd rhan. Cysylltwch a gofynnwch iddi.

Cefnogir yr ymgyrch allgymorth llawr gwlad hon gan wefan ryngweithiol hwyliog, gyfeillgar a deniadol, www.tkbvoice.wales, gwefan gymunedol sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am y prosiect, newyddion, a syniadau a fydd yn cael ei lansio ddiwedd mis Mawrth. Mae'r fideo lansio ar gael ar sianel YouTube TKBVOICE, a bydd yn cael ei rannu'n eang ar gyfryngau cymdeithasol.

Bydd y prosiect hefyd yn gweithredu ac yn defnyddio rhaglen ddigidol arloesol, Creu Cymunedau, y rhaglen Gymraeg gyntaf o'i mhath, gyda’r potensial i gyrraedd pobl sy’n ymweld â TKB ac yn aros yn TKB ar gyfer gwyliau dros y Pasg, ac wrth i’r haf nesáu neu sy’n ystyried ymweld, yn ogystal ag apelio at bobl leol, yn enwedig yr ifanc. Bydd yr hyn a ddysgir o hyn yn cael ei rannu ymhell y tu hwnt i TKB.


Meddai Kay Redhead, Maer Cyngor Tref Towyn a Bae Cinmel:

Mae tudalen dal y wefan newydd, www.TKBVoice.Wales, eisoes ar gael felly cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf wrth i’r fenter gyffrous hon fynd rhagddi, dilynwch ein digwyddiadau cymdeithasol i gymryd rhan yn y sgwrs, rhannwch wybodaeth am y prosiect gyda ffrindiau, teulu, cymdogion a’ch cymuned leol a chysylltwch â Helen i ddarganfod mwy. Mae hwn yn gyfle gwych i ni gyd ddod at ein gilydd i ddathlu'r hyn rydyn ni'n ei garu am Dowyn a Bae Kinmel a'r pethau rydyn ni am eu gwella. Bydd ein hail Daith Gerdded a Sgwrs #WellbeingDydd TKBVOICE ddydd Mercher 2 Mawrth. Rydym yn cyfarfod yn y Ganolfan Adnoddau Cymunedol, Y Sgwâr, oddi ar Ffordd Foryd am 10yb a byddwn yn cerdded ac yn siarad, am ychydig oriau. Y nod yw creu cysylltiadau, sbarduno sgyrsiau a bywiogi ein gilydd. Meddyliwch amdano fel crwydro â phwrpas.”
 

Nodiadau i Olygyddion:


Ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau


Helen Wilkinson, Wilkinson Bytes Consultancy am wybodaeth am yr ymgyrch ymgysylltu â'r gymuned - info@tkbvoice.com ; 07713 997 075


Ynglŷn â Chronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Mae Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn raglen gan Lywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hon yw cefnogi’r bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd o baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnes lleol, a chefnogi pobl i gyflogaeth.


Am TKBTC

Mae gan Gyngor Tref Towyn a Bae Cinmel 15 o Gynghorwyr yn cynrychioli dwy ward Towyn a Bae Cinmel sy'n cyfuno cyfanswm o ryw 8,500 o drigolion ac sy'n derbyn bron i 50,000 o ymwelwyr yn y tymor gwyliau. Mae Towyn a Bae Cinmel rhwng y Rhyl, a Phensarn ac Abergele ar arfordir Gogledd Cymru.


Hashnodau cyfryngau cymdeithasol

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf - www.TKBVoice.Wales

Hoffwch neu ddilynwch raglenni cymdeithasol TKBVOICE, rhannwch, ac ail-drydarwch â ffrindiau a dilynwyr gan ddefnyddio'r hashnodau canlynol.


Facebook.com/TKB-Voice Twitter.com/tkbVoice Instagram You Tube

4 views0 comments

Comments


bottom of page