top of page

Cefnogwch Ni

Os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth lle rydych chi'n byw, rydych chi wedi dod i'r lle iawn.

Ariennir y prosiect Cysylltiadau Cymunedol  gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.  Mae'r Prosiect yn ymwneud â chysylltu pobl a chydweithio i wneud Towyn a Chinmel  Bae y lle gorau y gall fod i fyw, gweithio, chwarae ac ymweld ag ef.    


Rydym wrthi’n chwilio am bobl i ymuno â Phartneriaeth Gymunedol TKBVOICE a fydd yn arwain ac yn siapio’r Cynllun Lle ar gyfer yr ardal, gan droi syniadau’n weithredu, cydweithio a gwrando ar bobl leol ac ymwelwyr â’r ardal.  
 

Rydym yn chwilio am bobl â gweledigaeth, a gweithredwyr – trigolion sydd eisiau gwneud gwahaniaeth, gweithredwyr cymunedol, pobl fusnes lleol, ac aelodau o’r sector gwirfoddol a chymunedol yn Nhowyn a Bae Cinmel sy’n gadarnhaol, ac yn uchelgeisiol, gyda pharodrwydd i gwrandewch, ar glywed safbwyntiau gwahanol, i gydweithio a throi syniadau gwych yn weithred!
 

Rydym yn annog pobl ifanc yn gadarnhaol i wneud cais ac wedi cadw dau le ar y Bartneriaeth Gymunedol ar gyfer pobl dan 25 oed.  Rhaid i chi fod yn 16 oed i wneud cais.

Bydd y Bartneriaeth Gymunedol yn cyfarfod yn fisol am hyd at 90 munud a bydd yn cael ei chynnal gan Gyngor Tref Tywyn a Bae Cinmel.  Wrth iddo ddatblygu gwesteiwr amgen, gallai sefydliad ddod i'r amlwg.  Mater i'r Bartneriaeth Gymunedol yw ymgysylltu â phobl leol i benderfynu arno.  Mae ei gylch gorchwyl drafft yma.

Bydd y cylch gorchwyl terfynol yn cael ei drafod yn y cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf ddydd Iau 31 Mawrth am 1730-1900 yn y Ganolfan Adnoddau Cymunedol, Y Sgwâr, oddi ar Foryd Road.
  Bydd cyfarfodydd yn gymysgedd o wyneb yn wyneb ac ar-lein yn dibynnu ar natur y busnes a’r amgylchedd ar y pryd.     


Os oes gennych ddiddordeb, cwblhewch y ffurflen ar-lein ar y dde.  

Y dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb yw hanner nos, dydd Sul 20 Mawrth. Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried gan  personél o'r prosiect Cysylltiadau Cymunedol.  Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus erbyn 5pm dydd Gwener 25 Mawrth ynghylch ein penderfyniad.

Os oes gennych chi gwestiynau neu os hoffech chi gael gwybod mwy cyn cyflwyno eich cais, cysylltwch â Helen, ein Cysylltydd Cymunedol ar 07713 997 075 neu info@tkbvoice.wales

Original on Transparent.png

Mynegiant o ddiddordeb

Cwblhewch y ffurflen hon a'i chyflwyno cyn hanner nos, dydd Sul 20 Mawrth

 

Ydych chi'n rhan o unrhyw grŵp cymunedol arall yn TKB?
Pa gategori hoffech chi gael eich ystyried ar ei gyfer?

Diolch am gyflwyno. Byddwn mewn cysylltiad.

bottom of page