top of page
Search

Deunydd ac Adnoddau Cymunedol

Mae ein gwefan wedi’i dylunio i fod yn adnodd cymunedol i bobl sy’n byw yn Nhowyn a Bae Cinmel ac yn llwyfan i ddangos i ymwelwyr, pobl ar eu gwyliau a buddsoddwyr pa mor wych yw TKB.

Fe'i lluniwyd yn gyflym ac mae ganddo nifer o nodweddion sy'n cefnogi ein prosiect Cysylltiadau Cymunedol TKBVOICE ac mae hefyd wedi'i gynllunio i fod yn adnodd ar gyfer rhannu a chyhoeddi cynnwys yn y gymuned ac yn ofod i annog cyfranogiad cymunedol. Felly dyma daith gyflym...

Oriel

Mae ein horiel yn arddangos y lleoedd a’r mannau hardd sy’n rhan o Dowyn a Bae Cinmel, a’r bobl sy’n ei fywiogi. Fe welwch ein bod eisoes yn cynnwys lluniau rhai ffotograffwyr gwych sy'n byw yn ac o gwmpas Towyn a Bae Cinmel ac yn ymweld â hi oherwydd ei harddwch syfrdanol.

Os oes gennych chi lun gwych rydych chi am ei rannu i'w gyhoeddi ar ein horiel, cliciwch ar y dudalen Safbwyntiau a Newyddion a'i anfon trwy'r elfen Rhannu eich Straeon a byddwn yn ei ychwanegu at yr oriel a'i rannu ar draws y cyfryngau cymdeithasol.

 

Cardiau Post #CaruTKB

Mae ein cardiau post #CaruTKB , sydd wedi’u rhannu â holl gartrefi Towyn a Bae Cinmel, diolch i bobl leol a wirfoddolodd ac a’u dosbarthodd ynghyd â thaflen am ein prosiect, bellach ar gael yma ar y wefan, a gellir eu cwblhau ar-lein am gyfnod ein prosiect ymgysylltu cymunedol.


Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynnwys a fydd yn llywio’r broses cynllunio lle yn uniongyrchol yw Ebrill 25 er mwyn rhoi amser i’r ymgynghorwyr goladu’r holl safbwyntiau a’u cynnwys yn y cynllun drafft.

Fodd bynnag, bydd ein cardiau post pwrpasol yn parhau ar agor i bawb eu defnyddio ar ôl y dyddiad hwn gan ein bod yn cydnabod y gall syniadau ddod ar ôl y dyddiad hwn ac rydym am barhau â'r sgwrs a hefyd amlygu'r pethau gwych am yr ardal.

Create Streets

Rydym hefyd yn falch o fod yn defnyddio cymhwysiad digidol, Create Streets, sy’n cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf yma yng Nghymru.

Gallwch ddweud pethau penodol yn llythrennol am strydoedd penodol yn Nhowyn a Bae Cinmel gan wneud sylwadau, ar y cais. Unwaith eto, bydd yr adborth amhrisiadwy hwn yn cael ei ddefnyddio i lywio’r cynllun lle rydym yn ei ddatblygu drwy eich cyfranogiad. Mae'r map rhyngweithiol yn reddfol ac yn hawdd i'w ddefnyddio, a gellir dod o hyd iddo yma.


Y ffenestr ar gyfer gwneud eich sylwadau yw 18 Ebrill, felly cofiwch ei ddefnyddio! Bydd y data hwn yn llywio’r broses cynllunio lleoedd.

Blog

Mae gennym Blog ar y safle ac mae ein gwefan yn lansio gyda rhywfaint o gynnwys a straeon i ysgogi diddordeb ac ysgogi trafodaeth. Mae'r blog hwn ar eich cyfer chi hefyd. Felly os oes gennych chi stori i'w hadrodd am y lle rydych chi'n byw ynddo, yn ymweld ag ef neu'n mwynhau gwyliau ynddo, yna rhannwch eich stori drwy'r dudalen Safbwyntiau a Newyddion ac efallai y byddwch chi'n gweld eich hun mewn print!


Mae'r blog hefyd ar gael i grwpiau gwirfoddol lleol a busnesau yn Nhowyn a Bae Cinmel i hyrwyddo eu gweithgareddau a dweud wrthon ni beth ydych chi'n ei wneud.


Dydy'r adnodd cymunedol hwn ddim ond cystal ag y gallwn ni ei wneud gyda'n gilydd. Felly defnyddiwch o ac fe wnawn ni gyhoeddi eich barn a'ch newyddion ac yn eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol neu eu hamlygu yn ein crynodeb misol TKBVOICE Connects.


 

Pecyn Cymorth Cymunedol

Dyma ganolfan adnoddau TKBVOICE ac mae'n cynnwys peth cynnwys ac adnoddau allweddol i bawb eu defnyddio.

Mae’n rhoi manylion i chi am y broses cynllun lle a beth i’w ddisgwyl, ac mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am aelodau ein Partneriaeth Gymunedol. Bydd cynghorwyr sy’n cynrychioli Cyngor Tref Towyn a Bae Cinmel a Chyngor Sir Conwy yn ymuno yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai.


Mae hefyd yn cynnwys asedau gweledol TKBVOICE, logos, delweddau a phosteri i'w lawrlwytho. Os ydych chi eisiau defnyddio'r rhain i ddangos eich cefnogaeth, yna gwnewch hynny.

Byddwn yn ychwanegu at yr adnodd hwn rhwng nawr a diwedd Mehefin ac rydym hefyd yn hapus i dderbyn cynnwys ac awgrymiadau ar gyfer adnoddau defnyddiol eraill.


Mae’r Pecyn Cymorth Cymunedol hwn i’n cefnogi ni i gyd wrth i ni weithio gyda’n gilydd i wneud TKB y lle gorau y gall fod a datblygu gweledigaeth a chynllun gweithredu ar y cyd.


Felly defnyddiwch o, a rhannwch eich syniadau a'ch cynnwys gyda ni. 

Digwyddiadau

Mae gennym hefyd galendr digwyddiadau sy'n cynnwys cyfarfodydd a digwyddiadau y mae TKBVOICE wedi'u cynllunio ar gyfer cyfnod y prosiect.

Hoffem dynnu eich sylw at y tri gweithdy sgiliau digidol rydym yn eu cynnal ym mis Ebrill, a’r ail ddigwyddiad ymgynghori ym mis Mai.


Dros amser, efallai y byddwn yn ychwanegu mwy o ddigwyddiadau wrth iddyn nhw godi ac os oes gennych chi ddigwyddiad yr hoffech ei rannu, yna rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio'r dudalen Safbwyntiau a Newyddion a byddwn yn ei ychwanegu at y calendr digwyddiadau.

 
Yr Undeb a'r Ddraig

Efallai y sylwch ar faner ar gornel dde uchaf y wefan. Mae'r faner yn cynrychioli'r iaith. Os cliciwch ar faner Cymru, fe ddylech chi gael fersiwn Gymraeg o'n gwefan.


Rydym yn falch iawn o fod yn lansio gwefan ddwyieithog ar yr un pryd. Cymru am Byth!

 
Cymerwch Ran

Fel y gwelwch, mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan yn y fenter gymunedol gyffrous hon, o rannu eich barn a'ch newyddion ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Gallwch lenwi'r ffurflen gwirfoddoli ar wefan y dudalen Cymryd Rhan gan roi gwybod i ni pa sgiliau sydd gennych a'r amser sydd gennych i gymryd rhan. Ac os mai grŵp gwirfoddol, elusen, menter gymdeithasol neu fusnes lleol (bach neu fawr) ydych chi a bod gennych syniad sut y gallem weithio gyda'n gilydd, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r dudalen cysylltu â ni.

Cefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau digidol a hyfforddiant cymunedol

Fe wyddon ni nad ydy pawb yn gyfforddus gyda thechnoleg. Felly rydym yn cynnal gweithdai sgiliau digidol ym mis Ebrill i gefnogi pobl i ddefnyddio'r offer ymgysylltu ar-lein. Gallwch weld y manylion ar gyfer y rhain ar y dudalen digwyddiadau.

Ymunwch â Chymuned TKBVOICE

Ymunwch â'n cymuned i gael y wybodaeth ddiweddaraf ac i dderbyn y newyddion diweddaraf yn syth i'ch mewnflwch.

Darganfod mwy am aelodau'r Bartneriaeth Gymunedol a darganfod mwy amdanonm ni yma.

Os ydych chi'n hoffi'r hyn a welwch, a'ch bod am gymryd rhan, tanysgrifiwch ar y wefan ac ymunwch â ni


Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau rhannu eich barn a bod yn gyfranogwr yn TKBVOICE!

15 views0 comments

Comments


bottom of page