top of page
Search

Partneriaeth Gymunedol wedi'i Gordanysgrifio

Updated: Apr 1, 2022

Mae'n bleser gennym adrodd bod cyfanswm o 25 o ddatganiadau o ddiddordeb wedi'u derbyn gan 20 o bobl sydd wedi camu i'r adwy yn benodol i fynegi diddordeb mewn cael eu hystyried ar gyfer un neu fwy o gategorïau Partneriaeth Gymunedol TKBVOICE. Mae hwn yn ganlyniad gwych ac yn dangos i ba raddau y mae ein hymgyrch gymunedol wedi dal dychymyg pobl a’r egni a’r awydd i wneud newid cadarnhaol yn TKB. Diolch! Y penawdau eraill yw: Mae categori Cymunedol TKBVOICE wedi bod yn dra phoblogaidd! Fe dderbynion ni 15 o ddatganiadau o ddiddordeb yn y categori Cymunedol ar gyfer dim ond 3 lle, sy'n golygu bod gennym 5 gwaith yn fwy o ddatganiadau o ddiddordeb na lleoedd. Dywedodd Helen Wilkinson, o Wilkinson Bytes Consultancy, ac Ymgynghoriaeth Gymunedol TKBVOICE:

“Mae hyn yn arwydd pa mor angerddol ydy pobl TKB am y lle maen nhw'n byw, a sut maen nhw eisiau gweithio gydag eraill i helpu i'w wella. Mae gan y panel gwneud penderfyniadau dipyn o dasg i benderfynu pwy i'w ddewis. Os na chewch eich dewis, peidiwch â'i gymryd yn bersonol a pheidiwch â gadael iddo eich rhwystro rhag cymryd rhan yn TKBVOICE. Dyma ddechrau taith gyffrous ac wrth i’r Bartneriaeth ffurfio, un o’i thasgau cyntaf fydd ystyried ffyrdd o ysgogi sgiliau, egni ac ymrwymiad pobl yn yr ardal. Felly, os na fuoch yn llwyddiannus, arhoswch yn barod i gael eich gofyn i gymryd rhan mewn rhyw ffordd arall!”

Mae'r categori Busnes yn denu bron deirgwaith yn fwy o ddiddordeb na lleoedd gwirioneddol.

Cawsom 8 datganiad o ddiddordeb yn y categori busnes ar gyfer 3 lle – mae hyn yn golygu bod gennym ychydig llai na 3 gwaith yn fwy o fynegiant o ddiddordeb na lleoedd.


Dywedodd Helen:

“Bydd yr aelodau busnes yn chwarae rhan arweiniol wrth ymgysylltu â’r gymuned fusnes ehangach yn Nhowyn a Bae Cinmel, felly nid yw’r ffaith na chawsoch eich dewis, neu nad ydych wedi’ch cynnwys eto, yn golygu na fyddwn yn ceisio ymgysylltu â busnesau lleol ymhellach. Fe fyddwn yn!"

Pobl Ifanc TKB, rydym eich angen chi!

Mae'r Bartneriaeth Gymunedol wedi gwarantu dau le i bobl ifanc 18-25 oed.

Er gwaethaf ein hymdrechion gorau i estyn allan at bobl ifanc yn y ffenestr fer yr oedd yn rhaid i ni ymgysylltu â hi, yn anffodus nid oedd digon o alw am ein categori pobl ifanc yn y categori hwn. ☹ Y newyddion da yw bod gennym ni un mynegiant o ddiddordeb ac mae gan y dyn ifanc dawnus hwnnw a ymgeisiodd le wedi’i warantu. (A gall y dyn ifanc gadw ei hunaniaeth am y tro!).


Rydym yn dal i chwilio am fenyw ifanc dalentog i gamu ymlaen ac ymuno a byddwn yn ail-hysbysebu'r cyfle hwn unwaith y byddwn wedi meddwl ychydig yn fwy am ffyrdd i allu cyrraedd pobl ifanc. Mae croeso i syniadau yma!


Rhwng popeth roedd hon yn ymgyrch gymunedol wych, a diolchwn i bawb am yr amser a gymerwyd i fynegi eich diddordeb.


Gobeithiwn gyhoeddi enwau'r aelodau ar ddydd Llun, 28ain Mawrth yn y Diweddariad Wythnosol.

Cynhelir cyfarfod cyntaf y Bartneriaeth Gymunedol rhwng 17:30-1900 ar 31 Mawrth yn y Ganolfan Adnoddau Cymunedol.


Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd, gan ystyried ein hangen i gynnal protocolau cadw pellter cymdeithasol ac iechyd y cyhoedd.Bydd ein gwefan hefyd yn cael ei lansio y noson honno!

3 views0 comments

Comments


bottom of page